(46) 793-357 (46) 342-645

Utazási feltételek 2022. január 1. után

Utazási feltételek

Általános szerződési feltételek NESZEBÁR-TRAVEL KFT UTAZÁSI IRODA ÁLTAL SZERVEZETT UTAZÁSOKRA

Jelen Általános Szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) hatálya a NESZEBÁR-TRAVEL KFT UTAZÁSI IRODA (a továbbiakban Iroda) által összeállított és Utazónak értékesítésre felkínált utazási csomag (ok) ra és utazási szolgáltatás-együttesnek nem minősülő utazási szolgáltatás (ok) ra terjed ki.

AZ UTAZÁSSZERVEZŐ ADATAI:

cégnév: NESZEBÁR-TRAVEL Utazási Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített cégnév: NESZEBÁR-TRAVEL Kft

 • székhely 3800 Szikszó, Móricz Zsigmond u. 21.
 • telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. 1. em. 
 • adószám: 11704777-2-05 Tel.46/793-357, fax:46/342-645
 • cégjegyzékszám: 05-09-018910,
 • nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága, 
 • nyilvántartási száma: U-001105,
 • e-mail címe: info@neszebartravel.hu.
 • Ügyeleti telefonszám: +36 30 456 13 31.
 • Vagyoni biztosíték: Európai Utazási Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1132 Budapest, Váci út 36-38.

 

 1. Az Iroda által szervezett utazásokra a jelen ÁSZF mellett Magyarország Polgári Törvénykönyv 6:254 §-a, valamint a 472/2017. (XII.28.) kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF és az Utazási szerződés a programajánlat, valamint a hasznos információk, valamint ezek mellékletei együttesen képezik az Utazási Szerződés tartalmát, feltételeit, rendelkezéseit.
 2. Az utazás időtartamát, a teljesítés módját és részvételi díjat az Iroda programajánlata tartalmazza. A részvételi díj az utazás során szereplő szolgáltatások árát, a szervezési költséget, az áfát tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő, de külön fizetendő, esetlegesen felmerülő szervezési költségek (pl.: helyszínen fizetendő belépő díjak, illeték, behajtási engedély, belépőjegyek, fakultatív programok és egyéb költségek) a programleírásban és az utas tájékoztatóban szerepelnek.
  Az Iroda fenntartja a jogot a szálláshely, ill. az autóbusz azonos kategórián belüli módosítására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programra való felcserélésére. Irodánk fenntartja a jogot, hogy a meghirdetettnél alacsonyabb utaslétszámmal induló programokat kisebb autóbusszal valósítsa meg. Az utazási szerződéstől való elállást ebben az esetben nem áll módunkban elfogadni.
 3. Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az utazást az Utas megrendelte, a díjelőleget befizette, az Iroda a megrendelést elfogadta és aláírásukkal a szerződésben mindezt érvényesítették. Az Utas kijelenti, hogy a számára átadott utazási feltételeket megismerte, azokat a jelentkezési lap aláírásával elfogadta és az utazási tájékoztatót átvette.
 4. Az utazás díjelőlege a részvételi díj 40%-a. Részvételi díj/előleg átutalását kizárólag előzetes egyeztetés alapján fogadunk el. Abban az esetben, ha előzetes férőhely, részvételi díj egyeztetés nélkül történik az utalás, bankfiókban történő befizetés, úgy az ebből adódó kellemetlenségekért a NESZEBÁR-TRAVEL Utazási Iroda nem vonható felelősségre és irodánkat nem terheli szerződési kötelezettség. Az Utas a teljes részvételi díjat és a szerződésen szereplő egyéb szolgáltatások díjait legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal, külön értesítés nélkül köteles befizetni. A fizetési határidők be nem tartása esetén az Iroda jogosult az utazási szerződést megszűntnek tekinteni, a megrendelt szolgáltatásokat lemondani. A díjak beérkezésének időpontjáig a szerződés érvényes, de nem hatályos. Mindaddig, amíg a szerződés nem lép hatályba, addig az utazásszervezőt nem terheli az elutazási kötelezettség. Amennyiben az utas utazásközvetítőnél fizette be az előleget/díjat, úgy jogosult az utazásszervezőnél tájékoztatást kérni, hogy a közvetítőnél befizetett összeg megérkezett-e az utazásszervező bankszámlájára.
 5. Az Iroda részvételi díja biztosítási díjat nem tartalmaz. Igény esetén az Utast az Iroda külön díjazás ellenében betegség-, baleset- és poggyászkár esetére biztosítja. Az Utas kérheti útlemondási biztosítás megkötését. Útlemondási szerződés csak a jelentkezéssel együtt köthető. Nem köthető ilyen biztosítás az utazás megkezdése előtti 14 napon belüli jelentkezés esetén.
 6. Az Iroda az utazás részvételi díját bel-, vagy külföldi hatósági ár, devizaárfolyam, közlekedési költségek árváltozása, adók, illetékek mértékének megváltozása miatt az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelhet.
  Ha a részvételi díj emelése a 8 %-ot meghaladja, az Utas 3 napon belül a szerződéstől díjtalanul elállhat, és a befizetett részvételi díjat az Iroda teljes egészében visszatéríti. Az Utas részéről egyéb kártérítési igény ebben az esetben nem követelhető. Az Iroda a feltüntetett árakat 1 Euro= 360 Ft árfolyamig garantálja. Az Utas helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van. A programban feltüntetett minimális létszám hiányának esetén irodánk a részvételi díj minimális emelésének lehetőségét fenntartja. Ha a részvételi díj emelése nem haladja meg a 8%-ot, az utasnak nem áll jogában elállni az utazástól.
 7. Bánatpénz köteles a lemondási határidőn kívüli szerződésbontás, vagy bármilyen módosítás. Az Iroda módosításonként 5.000 Ft, lemondás esetén személyenként 5.000 Ft kezelési költséget számít fel.
 8. Az Iroda kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja az utazási szerződést az utazás megkezdése előtt 20 nappal.  Írásban elállhat a legkisebb utaslétszám hiányában – melynek tényéről az Utast értesíteni köteles (autóbuszos körutazásoknál 36 fő), illetve ha az utazást a szerződés megkötésekor előre nem látható, rendkívüli és elháríthatatlan körülmények gátolják, vagy az utazók egészségét és biztonságát közvetlenül vagy közvetve veszély fenyegeti. Ha az utazási szerződés a fent leírtak szerint szűnik meg, az Utas kérheti a befizetett összeg azonnali visszafizetését., vagy más útra módosítási díj nélküli átfoglalását.
 9. Az Utas a poggyászának őrizetéről maga gondoskodik. Elveszett (vagy autóbuszban hagyott) poggyászért és dokumentumokért az Iroda felelősséggel nem tartozik.
 10. Az Utas köteles az utazásra vonatkozóan a mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél, vám- és devizaszabályok, egészségügyi előírások, vízum stb.) betartani. Ennek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő többletköltségek, valamint az utazási irodánál jelentkező igazolt kár az Utast terheli.
 11. Az Utasnak jogában áll az utazást lemondani meghatározott bánatpénz fizetési kötelezettség mellett. Lemondási időpontnak azt a napot tekintjük, amikor az utas az elállási szándékát írásban az iroda felé bejelenti, storno biztosítás megléte esetén az útlemondás okát igazoló dokumentumokat irodánk részére eljuttatja. A bánatpénz a teljes részvételi díjhoz igazodik és a következőképpen alakul:

  • Utazás előtt 60 - 35 napig a részvételi díj 10 %-a
  • Utazás előtt 34 – 21 napig a részvételi díj 40 %-a
  • Utazás előtt 20 - 14 napig a részvételi díj 60 %-a,
  • Utazás előtt 13 - 08 napig a részvételi díj 80 %-a,
  • Utazás előtt  7 napon belül  a részvételi díj 100 %-a

   Hajóutak esetében minden esetben az adott hajótársaság lemondási feltételei érvényesek

   Egyéb esetekben a 7. pontban foglaltak az irányadóak.

   Ezen fizetési feltételek akkor is érvényesek, ha az Utast hirtelen baleset vagy betegség éri.

   „A” Kivéve, ha rendelkezik storno (útlemondási) biztosítással, ez esetben dokumentummal kell igazolnia a lemondás indokát - a biztosító az önrész levonásával visszatéríti a részvételi díjat.

   „B” Amennyiben az Utas saját hibájából pl. érvénytelen vagy lejárt  útiokmány miatt az utazáson részt venni nem tud, úgy a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.

   Ha az Utas eláll az utazási szerződéstől, az utazásra vonatkozó jogai megszűnnek. Ha az Utas átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is a lemondási feltételek lépnek életbe, kivéve, ha az Iroda ajánlja fel a változtatás jogát.

 12. Az Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatásokért akkor is vállalja a felelősséget, ha a szolgáltatást közreműködője útján teljesíti, kivéve, ha a szolgáltató közreműködőjének felelősségét jogszabályba kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az tőle elvárható volt.
 13. Az Utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte Az Utas a nem szerződésszerű teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban a jegyzőkönyv becsatolásával az Irodának bejelenteni, vagy ajánlott levélben elküldeni. A benyújtott panaszlevelekre az Iroda 30 napon belül válaszol.
 14. Az Iroda nem köteles a részvételi díjat mérsékelni, ha az Utas valamely megfizetett szolgáltatást saját elhatározásából nem vette igénybe. Igénybe nem vett programok és szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető.
 15. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
 16. Az Önök utazása, pihenése és a program zavartalan lebonyolítása egy csoportos utazás során megfelelő körültekintést igényel részünkről. Fenntartjuk annak jogát, hogy nem fogadjuk el azon utas jelentkezését, aki az Iroda szervezésében történő utazást előre, vagy már korábbi lezajlott úton nem megfelelő magatartásával megzavarta az utazás rendjét, megsértette a csoportos utazások során elvárható etikai normát, zavarta az idegenvezető vagy csoportkísérő munkáját, vagy hátráltatta a társas út sikeres lebonyolítását. Ha az Utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után az Iroda jogosult azonnali hatállyal kizárni az Utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, az Utas a hazautazásáról maga köteles gondoskodni, annak többletköltsége az Utast terheli. Ebben az esetben az Iroda jogosult kárainak megtérítését követelni az Utastól.
 17. A többi Utas érdekében kérjük a megadott találkozási időpontokat feltétlenül betartani. Az esetleges késő Utasokra az idegenvezető az adott helyzettől függően maximum 15 - 20 percet tud várni. Az utas találkozó megadott időpontjánál 15 percen túli késésből eredő kárért, az emiatt elmaradt utazásért irodánk nem vállal felelősséget. Amennyiben az utazó az utazás során bármely indulási időpontot elmulasztja, az oda és hazautazásáról saját magának, saját költségén kell gondoskodnia.
 18. A programajánlatban szereplő információk, képek tájékoztató jellegűek, azokban történt változásokért, hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ár–, és programváltozások, valamint a szöveghibák lehetőségének jogát fenntartjuk, melyről az Utast az utazási szerződés megkötése előtt – igazolható módon – tájékoztatjuk.
 19. A programajánlathoz tartozó hasznos tudnivalókban rögzített információk e szerződés elidegeníthetetlen részét képezik. Amennyiben nem hozzáférhetők, kérje azokat munkatársainktól!
 20. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) 17/A.§ értelmében az utazásszervező tájékoztatja az utazót arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 15. 1/121. szám alatti telephelye, levelezési címe: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 15. 1/121.. Az esetleges panaszok a helyszínen felvett jegyzőkönyvvel együtt benyújthatóak elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen:info@neszebartravel.hu. A Fgy.tv. szerint az utazó, mint fogyasztó a lakóhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyének rendezését az utazásszervezőnél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Az utazásszervező székhelye szerint illetékes Békéltető testület levelezési címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 21. Autóbuszos útjainknál a létszámnak megfelelő nagyságú légkondicionált autóbuszt biztosítunk, mely rendelkezik nemzetközi engedéllyel és biztosítással.
 22. Amennyiben az Utas több személy részére rendeli meg a szolgáltatásokat, aláírásával utastársai nevében is nyilatkozik, szerződéseket köti, illetve nyilatkozik, hogy a szerződés egy példányát átvette.
 23. Az Utazó aláírásával igazolja, hogy a NESZEBÁR-TRAVEL KFT Utazási Iroda
 • adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját megismerte,-
 • utazási csomagra vonatkozó általános tájékoztatóját megkapta.

Kapcsolat

 • Neszebár-Travel Utazási Iroda
 • Bejegyzési szám: U-001105
 • Tel.: (46) 793-357
 • Tel/Fax: (46) 342-645